پاسخ سریع: قفل کشندی.

عده‌ای تصور می‌کنند که ماه به دور خود نمی‌چرخد و به همین علت همیشه یک طرف آن به سمت زمین است؛ اما این دیدگاه اشتباه است. اتفاقاً ماه نیز مانند باقی کرات به دور خود می‌چرخدد اما این چرخش تحت تأثیر زمین است. مدت زمانی که طول می‌کشد تا ماه یک بار به دور محور خود بچرخد تقریباً با مدت زمانی که یک بار به دور زمین می‌گردد برابر است: حدود ۲۷ روز. به همین علت است که همیشه ساکنان زمین فقط یک طرف ماه را می‌بیند.

اگر ماه به دور خود نمی‌چرخید می‌توانستیم آن سوی دیگر ماه را ببینیم

تصویر راست: ماه به دور خود نمی‌چرخد / تصویر چپ: ماه به دور خود می‌چرخد

چنین پدیده‌ای «قفل کشندی» نام دارد که بازیگر اصلی آن گرانش است. حدود ۴/۵ میلیارد سال پیش در حالی که سیارات در نخستین مراحل شکل‌گیری بودند ماه با سرعت بیشتری دور زمین می‌چرخید. سرانجام تحت گرانش زمین این سرعت به طور قابل‌توجهی کاهش یافت و به سرعت کنونی‌اش رسید. از آن زمان به بعد تنها یک طرف ماه از زمین قابل مشاهده است.