آنچه مفروض شما در پرسش است، تغییر شکل هلال‌های ماه در طول یک ماه قمری است که از اصطلاح تغییر اهله یا تغییر فاز برای آن استفاده می‌شود.

گردش ماه به دور زمین و زاویه‌ی تابش پرتوهای نور خورشید به روی ماه و انعکاس آن از سطح روشن ماه و همچنین دیدن بخش تاریک ماه که پشت به خورشید است از دید ناظر زمینی سبب می‌شود که بسته به زاویه‌ی موقعیت زمین و ماه و خورشید نسبت به یکدیگر در طول یک ماه قمری گاهی بخش بیشتر یا کمتر از شب یا روز ماه را ببینیم. در نتیجه هلال‌های نازک و پهن و کامل را از ماه در شب‌های مختلف ماه قمری می‌توانیم شاهد باشیم. شکل بالا موقعیت ماه در مدارش به دور زمین و همزمان شکل هلال ماه، آنچنان که در آن لحظه از زمین دیده می‌شود را نشان می‌دهد.

در زمان وقوع ماه‌گرفتگی ماه در شب چهاردهم ماه قمری، در حالی که قرص ماه به طور کامل روشن دیده می‌شود، اندک اندک به سایه‌ی زمین وارد می‌شود و رنگش به سرخی می‌گراید. این موضوع با هلالی دیده شدن ماه در شب های مختلف به کلی متفاوت است.