عمر خیام نام یکی از دهانه‌های برخوردی بر روی کره ماه است. این دهانه کمی در پس لبه شمال غربی ماه و در سمت پنهان ماه واقع شده‌است. دهانه عمر خیام در بخشی از سطح ماه قرار گرفته که گاه به خاطر حرکت نوسانی (لیبراسیون) این کره از کره زمین قابل مشاهده می‌شود و اگر نور کافی وجود داشته باشد در کنار لبه ماه قابل رؤیت است.

عمر خیام نام یکی از دهانه‌های برخوردی بر روی کره ماه است. این دهانه کمی در پس لبه شمال غربی ماه و در سمت پنهان ماه واقع شده‌است. دهانه عمر خیام در بخشی از سطح ماه قرار گرفته که گاه به خاطر حرکت نوسانی (لیبراسیون) این کره از کره زمین قابل مشاهده می‌شود و اگر نور کافی وجود داشته باشد در کنار لبه ماه قابل رؤیت است.

قطر دهانه خیام ۱۰۴ متر و مختصات آن ۵۸ درجه شمالی و ۱۰۱٫۲ غربی است. دهانه خیام در لبه باختری دشت دیواردار بزرگ‌تری به نام پوچوبوت قرار گرفته و کناره شمال غربی دهانه عمر خیام را بخشی از دهانه برخوردی زیگموندی پوشانده است.

بخش خاوری و جنوب خاوری سطح کف دهانه خیام را پوششی از یک دهانه کوچک‌تر و جوان‌تر در بر گرفته و بقیه سطح کفی دهانه خیام توسط شیاری به دو نیم تقسیم شده‌است. این شیار به لبه بیرونی سمت غربی دهانه خیام ختم می‌شود. این بخش‌ها و شیارها به دهانه خیام ظاهری چندبرخوردی بخشیده است.

لبه بیرونی دهانه خیام به شدت فرسایش یافته‌است و در سمت جنوب خاوری‌اش شکاف بزرگی پدید آمده‌است. دهانه‌ای کوچک بخشی از رویه کناره غربی خیام را پوشانده و در کناره‌ها و بخش‌های محیط درونی دهانه خیام دهانک‌های متعدد دیگری دیده می‌شود.

این دهانه به افتخار عمر خیام، ستاره‌شناس، ریاضیدان و شاعر ایرانی سده ۱۱ میلادی نام‌گذاری شده‌است.