امروز دوشنبه ՝ 1397/02/03    ■ Mon, Apr 23, 2018     
جست‌و‌جو در وبگاه نسخه قابل چاپ

گنجينۀ گويش‌شناسی فارس ـ دفتر دوم
تأليف: عبدالنّبی سلامی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار
چاپ اول: 1384
شابک جلد دوم: 7 ـ 39 ـ 7531 ـ 964
شابک دوره:  8 ـ 33 ـ 7531 ـ 964
در دومين دفتر از مجموعۀ «گنجينۀ گويش‌شناسی فارس» نُه گويش مورد مطالعه قرار گرفته‌است كه عبارت‌اند از: بَنافی، پاپونی، دوسيرانی، ريچی، سمغانی، كلانی (تاجيكی)، گرگنايی/ گاو كُشَكی، مسقانی و نودانی. به‌جز گويش بنافی كه در دهستان «كمارج» از بخش «خشت» كازرون رواج دارد، بقيۀ گويش‌ها در دو منطقۀ كوهستانی كوه‌مرۀ نودان كازرون و كوه‌مرۀ سرخی شيراز تكلم می‌شوند. روش تحقيق اين مجموعه ميدانی و به‌طريقۀ حضوری بوده‌است. در انتهای اين دفتر دو ضميمه با عنوان «افزوده‌های دفتر اول» و «افزوده‌های دفتر دوم» آمده كه براين‌اساس به هريک از گويش‌های مورد مطالعه، تعداد 190 واژه اضافه شده‌است.
تاريخچه   |    اساسنامه   |    دربارۀ وبگاه   |    نشر آثار   |    خبرنامهٔ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی